Holland Shielding Systems BV Perjanjian Web Site

The hollandshielding.com Web Site ( "Laman") adalah satu perkhidmatan maklumat dalam talian yang disediakan oleh Holland Shielding Systems BV ( "hollandshielding.com"), tertakluk kepada pematuhan anda dengan terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di bawah.

SILA BACA DOKUMEN INI DENGAN TELITI SEBELUM MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN LAMAN INI. DENGAN MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN LAMAN INI, ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA DAN SYARAT YANG DINYATAKAN DI BAWAH. JIKA ANDA TIDAK INGIN TERIKAT DENGAN TERMA DAN SYARAT INI, ANDA TIDAK BOLEH MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN LAMAN INI. hollandshielding.com BOLEH MENGUBAH SUAI PERJANJIAN INI PADA BILA-BILA MASA, DAN PENGUBAHSUAIAN TERSEBUT AKAN BERKESAN SEGERA SELEPAS PENEMPATAN PERJANJIAN DIUBAH SUAI DI LAMAN. ANDA BERSETUJU UNTUK SEMAK PERJANJIAN berkala untuk TAHU TENTANG PENGUBAHSUAIAN TERSEBUT DAN AKSES SAMBUNGAN ANDA ATAU PENGGUNAAN LAMAN INI AKAN DIANGGAP PENERIMAAN MUKTAMAD ANDA PERJANJIAN DIUBAH SUAI.

1. Copyright, Lesen dan Penyerahan Idea

Seluruh kandungan laman web ini dilindungi oleh hak cipta dan cap dagang undang-undang antarabangsa. Pemilik hak cipta dan cap dagangan adalah hollandshielding.com, gabungannya atau pemberi lesen pihak ketiga yang lain. ANDA TIDAK BOLEH mengubah, menyalin, mengeluarkan semula, menerbitkan, memuat naik, menyiarkan, menghantar, atau mengedar, DALAM APA CARA BAHAN PADA LAMAN INI, TERMASUK TEKS, GRAFIK, KOD DAN / ATAU PERISIAN. Anda boleh mencetak dan memuat turun bahagian bahan dari kawasan yang berbeza Laman ini semata-mata untuk kegunaan bukan komersial anda sendiri dengan syarat bahawa anda bersetuju untuk tidak mengubah atau memadam mana-mana hak cipta atau notis proprietari daripada bahan-bahan. Anda bersetuju untuk memberikan kepada hollandshielding.com bukan eksklusif, bebas royalti, di seluruh dunia, lesen kekal, dengan hak untuk sub-lesen, untuk mengeluarkan semula, mengedar, menghantar, membuat karya terbitan, memaparkan secara awam dan awam melaksanakan mana-mana bahan-bahan dan maklumat lain (termasuk, tanpa had, idea-idea yang terkandung di dalamnya untuk produk dan perkhidmatan baru atau lebih baik) anda serahkan kepada mana-mana kawasan awam laman web ini (seperti papan buletin, forum dan newsgroup) atau melalui e-mel kepada hollandshielding.com dengan segala cara dan dalam mana-mana media yang diketahui kini atau yang akan dibangunkan. Anda juga memberi kepada hollandshielding.com hak untuk menggunakan nama anda berkaitan dengan bahan-bahan yang dikemukakan dan maklumat lain serta berkaitan dengan semua pengiklanan, pemasaran dan bahan promosi yang berkaitan dengannya. Anda bersetuju bahawa anda hendaklah mempunyai sebarang rekursa terhadap hollandshielding.com bagi apa-apa pelanggaran yang didakwa atau sebenar atau penyalahgunaan apa-apa hak proprietari dalam komunikasi anda kepada hollandshielding.com.

CAP DAGANGAN

Penerbitan, produk, kandungan atau perkhidmatan yang dirujuk di dalam ini atau di Laman ini adalah tanda dagangan atau servicemarks daripada hollandshielding.com eksklusif. produk lain dan nama syarikat yang disebut dalam laman web ini mungkin cap dagang pemilik masing-masing.


2. Penggunaan Laman

Anda memahami bahawa, kecuali untuk maklumat, produk atau perkhidmatan yang dikenal pasti dengan jelas seperti yang dibekalkan oleh hollandshielding.com, hollandshielding.comdoes tidak beroperasi, mengawal atau menyokong apa-apa maklumat, produk atau perkhidmatan di Internet dalam apa jua cara. Kecuali hollandshielding.com- maklumat, produk yang dikenal pasti atau perkhidmatan, semua maklumat, produk dan perkhidmatan yang ditawarkan melalui Laman atau di Internet secara amnya ditawarkan oleh pihak ketiga, yang tidak bergabung dengan hollandshielding.com a. Anda juga faham bahawa hollandshielding.com tidak boleh dan tidak menjamin atau menjamin bahawa fail tersedia untuk memuat turun melalui laman web ini akan bebas jangkitan atau virus, cecacing, kuda Trojan atau kod lain yang nyata mencemar atau harta yang merosakkan. Anda bertanggungjawab untuk melaksanakan prosedur dan pusat pemeriksaan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan tertentu anda untuk ketepatan input dan output data, dan untuk mewujudkan kaedah di luar ke Tapak bagi pembinaan semula sebarang data yang hilang.

ANDA MENERIMA JUMLAH TANGGUNGJAWAB DAN RISIKO UNTUK PENGGUNAAN LAMAN DAN INTERNET. hollandshielding.com MENYEDIAKAN LAMAN DAN MAKLUMAT BERKAITAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN TIDAK MEMBUAT SEBARANG WARANTI YANG NYATA ATAU TERSIRAT, PERWAKILAN ATAU PENGENDORSAN APAPUN (TERMASUK TANPA HAD JAMINAN HAK MILIK ATAU BUKAN PELANGGARAN ATAU WARANTI TERSIRAT DAGANG ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU) BERHUBUNG DENGAN PERKHIDMATAN, MAKLUMAT DAGANGAN ATAU PERKHIDMATAN DISEDIAKAN MELALUI PERKHIDMATAN ATAU DI INTERNET SECARA AM, DAN hollandshielding.com TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KOS ATAU KEROSAKAN YANG TIMBUL SAMA ADA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARIPADA SEBARANG TRANSAKSI TERSEBUT. IT IS SEPENUHNYA TANGGUNGJAWAB ANDA UNTUK MENILAI KETEPATAN, KESEMPURNAAN DAN kebergunaan SEMUA PENDAPAT, NASIHAT, PERKHIDMATAN, MERCHANDISE DAN MAKLUMAT LAIN DISEDIAKAN MELALUI PERKHIDMATAN ATAU DI INTERNET SECARA AM. hollandshielding.com TIDAK MENJAMIN BAHAWA PERKHIDMATAN AKAN TERGANGGU ATAU BEBAS ATAU KEROSAKAN DALAM PERKHIDMATAN AKAN DIBETULKAN.

ANDA MEMAHAMI BAHAWA SIFAT PURE INTERNET MENGANDUNGI BAHAN diedit SEBAHAGIAN YANG seksual yang eksplisit dan menyinggung perasaan MUNGKIN KEPADA ANDA. AKSES KEPADA BAHAN TERSEBUT ADALAH ATAS RISIKO ANDA. hollandshielding.com MEMPUNYAI KAWALAN KE ATAS dan tidak akan bertanggungjawab SAJA UNTUK BAHAN TERSEBUT.

HAD LIABILITI

TIDAK AKAN hollandshielding.com BERTANGGUNGJAWAB ATAS (I) SEBARANG SAMPINGAN, TURUTAN ATAU TIDAK LANGSUNG (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, GANTI RUGI ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN, GANGGUAN PERNIAGAAN, KEHILANGAN PROGRAM ATAU MAKLUMAT, dan sejenisnya) TIMBUL PENGGUNAAN ATAU KEGAGALAN UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN, ATAU SEBARANG MAKLUMAT ATAU URUSNIAGA DISEDIAKAN DALAM PERKHIDMATAN, ATAU DIMUAT TURUN DARIPADA PERKHIDMATAN, ATAU SEBARANG KELEWATAN MAKLUMAT ATAU PERKHIDMATAN. WALAUPUN hollandshielding.com ATAU WAKIL TELAH DINASIHATKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT, ATAU (II) APA-APA TUNTUTAN DIAGIHKAN KEPADA KESILAPAN, KETINGGALAN, ATAU KETIDAKTEPATAN LAIN DALAM PERKHIDMATAN DAN / ATAU BAHAN ATAU MAKLUMAT DIMUAT TURUN MELALUI PERKHIDMATAN. KERANA BEBERAPA NEGERI TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD LIABILITI UNTUK KEROSAKAN AKIBAT ATAU SAMPINGAN, HAD ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. DALAM NEGERI TERSEBUT, LIABILITI hollandshielding.com TERHAD UNTUK SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

hollandshielding.com tidak mewakili apa tentang mana-mana laman web lain yang anda boleh mengakses melalui ini satu atau yang boleh menghubungkan kepada laman web ini. Apabila anda mengakses laman web yang non-hollandshielding.com, sila memahami bahawa ia adalah bebas dari hollandshielding.com, dan bahawa hollandshielding.com mempunyai kawalan ke atas kandungan di laman web. Di samping itu, pautan ke laman web hollandshielding.com tidak bermakna bahawa hollandshielding.com menyokong atau menerima apa-apa tanggungjawab untuk kandungan, atau penggunaan, laman web itu.


3. Ganti Rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memegang hollandshielding.com tidak berbahaya, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, pemegang lesen, pembekal dan mana-mana penyedia perkhidmatan pihak ketiga kepada Perkhidmatan daripada dan terhadap semua kerugian, perbelanjaan, ganti rugi dan kos, termasuk peguam yang munasabah yuran, akibat daripada sebarang pelanggaran Perjanjian ini (termasuk kelakuan cuai atau salah) oleh anda atau mana-mana orang lain yang mengakses Perkhidmatan.


Hak 4. Pihak Ketiga

Peruntukan-peruntukan perenggan 2 (Penggunaan Perkhidmatan), dan 3 (Ganti Rugi) adalah untuk manfaat hollandshielding.com dan pegawai, pengarah, pekerja, ejen, pemegang lesen, pembekal, dan mana-mana ketiga penyedia perkhidmatan pihak kepada perkhidmatan tersebut. Setiap individu atau entiti hendaklah mempunyai hak untuk menegaskan dan menguatkuasakan peruntukan-peruntukan secara langsung terhadap anda bagi pihaknya sendiri.


5.Term; penamatan

Perjanjian ini boleh ditamatkan oleh salah satu pihak tanpa notis pada bila-bila masa untuk apa-apa sebab. Peruntukan-peruntukan perenggan 1 (Copyright, Lesen dan Penyerahan Idea), 2 (Penggunaan Perkhidmatan), 3 (Ganti Rugi), 4 (Hak Pihak Ketiga) dan 6 (Miscellaneous) hendaklah kekal setelah sebarang penamatan Perjanjian ini.


6.Miscellaneous

Perjanjian ini semua akan ditadbir dan ditafsirkan menurut undang-undang Belanda terpakai kepada perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan di Belanda. Anda bersetuju bahawa sebarang tindakan undang-undang atau prosiding antara hollandshielding.com dan anda untuk apa-apa maksud yang berkaitan dengan Perjanjian ini atau pihak-pihak 'kewajipan di bawah ini boleh dibawa secara eksklusif dalam mahkamah persekutuan atau negeri mempunyai bidang kuasa berwibawa duduk di Belanda. Apa-apa kausa tindakan atau tuntutan yang anda mungkin ada yang berkaitan dengan Perkhidmatan mesti dimulakan dalam tempoh satu (1) tahun selepas dakwaan atau sebab tindakan timbul atau tuntutan itu atau kausa tindakan yang dihalang. kegagalan hollandshielding.com untuk menegaskan atau menguatkuasakan pelaksanaan ketat mana-mana peruntukan Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan sebagai penepian mana-mana peruntukan atau hak. Baik perlakuan antara pihak-pihak atau amalan perdagangan hendaklah bertindak untuk mengubah suai mana-mana peruntukan Perjanjian ini. hollandshielding.com boleh menyerahkan hak dan kewajipannya di bawah Perjanjian ini kepada mana-mana pihak pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda.

Apa-apa hak yang tidak diberi secara nyata ini adalah terpelihara.

Adakah anda ingin ...